PRIVACY- & COOKIEBELEID

PRIVACY- & COOKIEBELEID​

WIJ GAAN VOORZICHTIG OM MET JE PERSOONSGEGEVENS.

WIJ GAAN VOORZICHTIG OM MET JE PERSOONSGEGEVENS.

De essentie van dit statement komt hierop neer: wij dragen zorg voor jou als website bezoeker en/of klant en doen ons best om alleen die mensen te mailen die daar expliciet om hebben gevraagd. Het kan voorkomen dat je dubbele mailtjes ontvangt of teveel mail krijgt. Het kan ook zijn dat je helemaal uit onze database wil worden gehaald. Dat kan. Laat het ons dan even weten, zodat we het aan kunnen passen. Klaar voor het stoffige gedeelte? Daar gaan we; Campooz respecteert je privacy en behandelt de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig. Door je persoonsgegevens op te geven op de website ga je er mee akkoord dat wij je gegevens gebruiken overeenkomstig deze privacy- en cookie verklaring.

Cookies

Op de websites van Campooz maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een apparaat worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Met het gebruiken van onze website ga je akkoord dat we gebruik maken van cookies. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
 • het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
 • het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekersgedrag om communicatie over onze diensten en producten te optimaliseren;
 • het inschatten van je interesses op basis van je bezoek aan andere websites.


De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels je browserinstellingen. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen we niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Vastleggen van je gegevens

Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt wanneer je de website bezoekt. Deze gegevens gebruiken wij om je zo goed mogelijk verder te helpen. Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:

 • je aanmeldt voor de nieuwsbrief
 • de brochure downloadt
 • informatie aanvraagt
 • je inschrijft voor het kampeerpanel


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen


Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen door ons worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten van Campooz. Indien je hier bezwaar tegen hebt of wanneer je gegevens wilt corrigeren of opvragen, kun je contact met ons opnemen. Afmelden voor nieuwsbrieven kan eenvoudig door het klikken op de link die onderaan iedere nieuwsbrief staat. Wij zullen je gegevens nooit zonder je uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden. De enige uitzondering daarop is wanneer wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Campooz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Iedere drie maanden wordt onze database opgeschoond. Wanneer jij je hebt uitgeschreven, word je volledig uit onze database verwijderd. Daarnaast is het op elk moment mogelijk om contact met ons op te nemen om handmatige verwijdering aan te vragen.

Gebruik openbare bijdragen

Wanneer je een reactie achter laat op onze blog, het forum of een evaluatie invult op onze website, of een andere openbare website, dan kunnen wij deze bijdrage ook ergens anders publiceren.

Websites van derden

Op de website en in de nieuwsbrieven kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Campooz geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor de privacy verklaring van de betreffende website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Campooz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@campooz.com

Vragen? Neem contact met ons op!

Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens of over cookies, neem dan contact op met Campooz via: info@campooz.com Campooz behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookie verklaring te wijzigen. Deze privacy- en cookie verklaring is voor het eerst gepubliceerd in november 2020 en voor het laatst gewijzigd in november 2020.

Contactgegevens:
Campooz
Van Vlissingenstraat 55
9403 BB Assen
T: 0592 – 769 106
KvK 66843456

PRIVACY & COOKIE POLICY

PRIVACY & COOKIE POLICY

WE HANDLE YOUR PERSONAL DATA WITH CARE.

WE HANDLE YOUR PERSONAL DATA WITH CARE.

The essence of this statement in a nutshell: we take care of you as a website visitor and/or customer and do our best to only email those people who have explicitly requested this. You may receive duplicate emails or receive too many emails. You may also want to be removed from our database completely. That is possible. Please let us know so that we can make the adjustment. Ready for the boring part? Here we go! Campooz respects your privacy and treats the personal data you provide confidentially and with care. By providing your personal data on the website, you agree that we use your data in accordance with this privacy and cookie statement.

Cookies

The Campooz websites use cookies. Cookies are small text files that are placed on a device and read by a browser. By using our website, you agree that we use cookies. The cookies are used for the following objectives:

 • • remembering, for example, login names and passwords for efficient use of the website
 • • analysing the use of our websites in order to improve them;
 • • collecting visitor behaviour data to optimise communication about our services and products
 • • estimating your interests based on your visits to other websites


The data we collect will only be used in accordance with the law to improve our services and in a proper and careful manner. You can disable the cookies that remember your preferences in your browser settings. You can set your browser so that you no longer receive cookies. . In that case, we cannot guarantee that all services and functionalities of the website will work correctly.

Personal data

Personal data is all data that provides information about you and with which you can be directly or indirectly identified.

Storing your data

We only use data that you expressly and voluntarily provide when you visit the website. We use this data to give you the best possible help. You provide personal data when you:

 • • register for the newsletter
 • • download the brochure
 • • request information
 • • register for the camping panel


Below is a list of the personal data we process:

 • • First name and surname
 • • Telephone number
 • • E-mail address
 • • IP address
 • • Other personal data you actively provide, for example in correspondence and by telephone
 • • Data about your activities on our website
 • • Data about your surfing behaviour across various websites


Use of personal data

We can use personal data to inform you about relevant Campooz products and services. Please contact us if you object to this or if you want to correct or request data. You can easily unsubscribe from newsletters by clicking on the link at the bottom of each newsletter. We will never provide your data to third parties without your express permission. The only exception to this is when we are obliged to do so based on the law or a court decision. Campooz does not keep your data for longer than what is strictly necessary to achieve the purposes for which it was collected. Our database is cleaned every three months. Once you have unsubscribed, you will be completely removed from our database. You can also contact us at any time to request manual removal.

Use of public contributions

When you leave a comment on our blog, the forum or complete an evaluation on our website or another public website, we may also publish this contribution elsewhere.

Third-party websites

You can find links to third-party websites on the website and in the newsletters. Although we have selected these websites with care, Campooz is not responsible for the handling of your personal data by these third parties. Please read the privacy statement of the relevant website.

How we secure personal data

Campooz takes protecting your data seriously and takes suitable measures to prevent misuse, loss, unauthorised access, unauthorised disclosure and unpermitted amendment. If you are under the impression that your data is not secured properly or if there are indications of misuse, please contact us at info@campooz.com

Questions? Contact us!

If you have any questions about the use of your personal data or cookies, please contact Campooz via: info@campooz.com Campooz reserves the right to modify this privacy and cookie statement. This privacy and cookie statement was first published in November 2020 and last modified in November 2020

Contact details:
Campooz
Van Vlissingenstraat 55
9403 BB Assen
T: 0031-592 – 769 106
CoC 66843456